Statut

STATUT
FUNDACJI POMERANIAN STUDENTS’ COALITION

 - Pobierz PDF

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja Pomeranian Students’ Coalition zwana dalej "Fundacją", ustanowiona przez:
Julia Dąbrowska,
Adam Janusz Borodo,
Łukasz Marian Wyszyński,
Karol Przemysław Sikorski,
Paweł Kamil Maciszka,
Tomasz Hubert Skupień,
Paweł Jerzy Regliński

zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Annę Elżbietę Wiśniewską w kancelarii notarialnej w Gdyni przy ul. Świętojańskiej nr 69 lok. 1,
w dniu 28 lipca 2009 r, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.
o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar miasta Gdynia, Pomorza i Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
3. Fundacja może posługiwać się skróconą nazwą Fundacja PSC.

§ 4

Siedzibą Fundacji jest miasto Gdynia.

§ 5

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

 

Rozdział II

Cele i formy działania Fundacji

§ 6
1. Celem Fundacji jest prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności:

1) propagowanie postaw obywatelskich i życia społecznego;
2) wspieranie samorządności studenckiej na obszarze miasta Gdyni, regionu Pomorza
i Rzeczpospolitej Polskiej;
3) podejmowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb kulturalnych, oświatowo
– wychowawczych, kultury fizycznej i sportu studentów i absolwentów uczelni wyższych;
4) promowanie w kraju osiągnięć studentów i absolwentów uczelni wyższych;
5) inspirowanie aktywnego udziału środowiska studenckiego w życiu społecznym;
6) tworzenie warunków wykorzystania potencjału intelektualnego młodzieży,
a w szczególności współorganizowanie ruchu naukowego, organizowanie działalności kulturalnej oraz popieranie i rozwijanie twórczości artystycznej;
7) Prowadzenie wśród uczniów szkół średnich proorientacji zawodowej oraz akcji adaptacyjnej dla absolwentów szkół średnich;
8) kształtowanie pozytywnych postaw wobec kultury fizycznej;
9) prowadzenie działalności publicystycznej i wydawniczej, organizowanie i popieranie ruchu dziennikarskiego;
10) podejmowanie inicjatyw na rzecz aktywności zawodowej i społecznej młodzieży;
11) poszukiwanie i szkolenie młodych liderów;
12) umożliwienie zdobycia doświadczeń zawodowych;
13) szerzenie informacji dotyczącej rynków pracy, studiów, stypendiów oraz praktyk studenckich w kraju i za granicą.

2. Cele, o których mowa w ust. 1 realizowane są poprzez:

1) organizowanie i finansowanie:
a) seminariów, konferencji i zjazdów naukowych;
b) targów, imprez i konkursów w kraju;
c) działalności wydawniczej i informacyjnej w zakresie aktywności społecznej;
2) wspieranie wymiany zagranicznej studentów i organizowanie praktyk w kraju i za granicą;
3) współpracę z instytucjami państwowymi, uczelniami wyższymi, samorządami studenckimi oraz innymi organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji;
4) obozy młodzieżowe i studenckie;
5) spotkania, prezentacje i wystawy;
6) festiwale i koncerty;
7) koła dyskusyjne;
8) imprezy turystyczne i sportowe;
9) akcje mające na celu propagowanie kreatywności, inicjatyw młodzieżowych i aktywności zawodowej, działalności charytatywnej i prospołecznej;
11) akcje wspierające rozwój naukowy.

 

Rozdział III

Majątek Fundacji

§ 7
Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 3 000 PLN (trzy tysiące).

§ 8
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 9
Dochody Fundacji pochodzą z:
1) Darowizn, spadków, zapisów;
2) Dotacji i subwencji osób prawnych;
3) Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
4) Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;
5) Działalności odpłatnej pożytku publicznego.

§ 10
Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji
oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo
są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych
niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,

4) zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie,
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 11

W przypadku powołania do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku
z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 12

Dochody ze zbiórek i akcji publicznych mogą być wykorzystane wyłącznie na finansowanie działań, dla których je podjęto.

§ 13

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawca nie postanowił inaczej.

§ 14

Osoby fizyczne lub prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji jednorazowej, lub łącznej w wysokości równej, co najmniej 5 000 (pięć tysięcy) PLN, uzyskują, o ile wyrażą takie życzenie, tytuł Sponsora Fundacji.

§ 15

Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter osobisty.

 

Rozdział IV

Władze Fundacji

§ 16

1. Władzami Fundacji są:
1) Rada Fundacji;
2) Zarząd.

§ 17

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z trzech do dziewięciu członków.
3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady
na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
4. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
5. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji,
lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji
lub trwania stosunku pracy.
6. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 18

Rada Fundacji powołana jest na czas nieokreślony.

§ 19

1. Mandat członka Rady Fundacji wygasa z chwilą:
1) zrzeczenia się funkcji;
2) odnośnie osób wymienionych w § 17 ust. 2 i ust. 3 statutu – odwołania przez Przewodniczącego Rady Fundacji na wniosek 2/3 składu Rady Fundacji w przypadku:
a) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej
lub prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym,
b) nie wywiązywania się z obowiązków członka Rady Fundacji, w szczególności
z nieusprawiedliwionych nieobecności;
4) śmierci.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Fundacji powołanego przez Radę może ona powołać na to miejsce inną osobę zgodnie z § 17 pkt 2 statutu.

§ 20

1. Do zakresu kompetencji Rady Fundacji należy:
1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu (w trybie przewidzianym w § 27 ust);
2) zatwierdzanie programów działania Fundacji;
3) zatwierdzanie preliminarza rocznego budżetu Fundacji;
4) przyjmowanie okresowych sprawozdań z działalności Fundacji, zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie absolutorium Zarządowi;
5) ustalenie zasad udzielania dotacji i innych form pomocy ze środków Fundacji;
6) przeprowadzanie przez wydelegowanych członków Rady Fundacji lub przez osoby powołane w tym celu przez Radę inspekcji gospodarki Fundacji, kontroli ksiąg rachunkowych, tudzież badania słuszności i celowości poczynionych wydatków;
7) ustalenie regulaminu działania Zarządu;
8) ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu;
9) dokonywanie zmian w statucie Fundacji;
10) połączenie Fundacji z inną fundacją;
11) likwidacja Fundacji;
12) odwoływanie i powoływanie członków Rady (w trybie przewidzianym w § 17 ust. 3).

§ 21

W przypadku zrzeczenia się z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Fundacji, Rada Fundacji powołuje na najbliższym posiedzeniu na to miejsce inną osobę.

§ 22

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku i działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu bądź dwóch członków Rady Fundacji w terminie dwóch tygodni od dnia wpłynięcia wniosku.

§ 23

W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu w celu składania wyjaśnień.

§ 24

Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi Przewodniczący lub jego zastępca lub osoba wyznaczona przez Przewodniczącego.

§ 25

Funkcje członków Rady Fundacji są honorowe i bezpłatne. Rada Fundacji może jedynie przyznać zwrot koniecznych wydatków poczynionych przez członków Rady Fundacji przy wykonywaniu działalności na rzecz Fundacji.

§ 26

1. Uchwały Rady Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów, chyba
że postanowienia Statutu stanowią inaczej. Przy równej liczbie głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego.
2. Uchwały Rady Fundacji są prawomocne przy obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady Fundacji, natomiast w sprawach wymagających uzyskania kwalifikowanej większości głosów zapadają za zgodą co najmniej 2/3 obecnych na posiedzeniu członków Rady, którzy zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu.
3. Uchwały w sprawach osobowych podejmowane są w głosowaniu tajnym.

§ 27

1. W skład Zarządu wchodzą:
1) Prezes Zarządu powoływany przez Radę Fundacji,
2) Wiceprezes Zarządu powoływany przez Radę Fundacji,
3) członkowie Zarządu powoływani przez Radę Fundacji na wniosek Prezesa Zarządu
2. Do czasu powołania Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu Rada Fundacji może powierzyć pełnienie obowiązków na tym stanowisku Członkowi Zarządu. Czas pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu bądź Wiceprezesa Zarządu przez Członka Zarządu nie może być dłuższy niż 3 miesiące.
3. Uchwały o powołaniu, odwołaniu członków Zarządu zapadają za zgodą co najmniej 2/3 statutowego składu Rady.
4. Uchwałę o powierzeniu obowiązków z pkt 2 § 27 zapadają za zgodą co najmniej 1/2 statutowego składu Rady.

§ 28

Zarząd jest powoływany przez Radę na 2 letnią kadencję.

§ 29

Rada Fundacji może odwołać członka Zarządu w każdym czasie.

§ 30

Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz. W zakresie tych uprawnień Zarząd:
1) sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,
2) powołuje i likwiduje jednostki organizacyjne Fundacji,
3) opracowuje plany działania Fundacji,
4) powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,
5) ustala regulamin jednostek organizacyjnych Fundacji,
6) ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzenia oraz wielkość środków
na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji,
7) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
8) przygotowuje sprawozdania okresowe ze stanu majątkowego i działalności Zarządu
i sprawozdania za całą kadencję.

§ 31

Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach
nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.

§ 32

Zarząd działa według regulaminu uchwalonego przez Radę Fundacji.

§ 33

1. Decyzje i uchwały Zarządu zapadają na posiedzeniach zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy aktualnego składu Zarządu w przypadku równości głosów
za i przeciw decyduje głos Prezesa.
2. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane także w formie glosowania pisemnego,
o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na tę formę głosowania.

§ 34

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają co najmniej dwaj członkowie Zarządu,
w tym Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu.

§ 35

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwalą Rada Fundacji.

 

Rozdział V

Zmiana statutu i zmiana celu Fundacji

§ 36

Zmiana statutu może być dokonana w drodze uchwały członków Rady Fundacji podjętej
co najmniej większością 2/3 statutowego składu Rady.

§ 37

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

 

Rozdział VI

Połączenie Fundacji z inną fundacją

§ 38

Fundacja może połączyć się z inną Fundacją o podobnych celach statutowych na warunkach określonych przez zainteresowane strony.

§ 39

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały 2/3 członków statutowego składu Rady.

§ 40

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby ulec zmianie cele Fundacji.

 

Rozdział VII

Likwidacja Fundacji

§ 41

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 42

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy
i za zgodą Fundatora lub na wniosek Fundatora jednomyślnie na posiedzeniu w pełnym składzie.

§ 43

Statut wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega kontroli Sądu Rejestrowego z punktu widzenia zgodności z prawem.

Nasz adres:
 
Fundacja PSC
ul. Komandorska 23/12
81-232 Gdynia
 
Nasze dane:
 
KRS: 0000341169
REGON: 220899728
NIP: 958-16-24-510